Actievoorwaarden Snelste Sportquiz van Nederland

De Snelste Sportquiz van Nederland actie loopt van zondag 5 juni 12.00 uur tot en met zondag 19 juni 12.00 uur.

Deze actie wordt georganiseerd door Interbest, Claudius Prinsenlaan 138, 4818 CP te Breda.

Deelname aan de actie houdt in de acceptatie van deze actievoorwaarden. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de website www.snelstesportquiz.nl en worden op verzoek schriftelijk toegestuurd na toezending van een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop aan Interbest, Postbus 5537, 4801 DZ Breda.

Deelname is gratis en geschiedt door op de website www.snelstesportquiz.nl de vragen te beantwoorden en op de verzendknop te klikken.

Men kan per persoon maar 1x deelnemen.

De actie staat uitsluitend open voor personen van 18 jaar of ouder.

Medewerkers van Interbest, SportsSpeakers en haar reclamebureau zijn van deelname uitgesloten.

Na afloop van de actie loot een notaris uit alle juiste inzendingen 20 winnaars.

De prijs bedraagt een hardcopy spel van de Snelste Sportquiz waar unieke sportvragen in zitten.

De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

De prijswinnaars krijgen per email bericht vóór 1 juli 2016.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijs is exclusief kansspelbelasting. Kansspelbelasting wordt afgedragen door Interbest.

Op deze actie in de vorm van een klein promotioneel kansspel is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten kunnen worden ingediend bij Interbest, info@interbest.nl (Postbus 5537 4801 DZ Breda). U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk bericht. Zo nodig kunt u vervolgens schriftelijk uw klacht indienen bij Projectbureau Kansspelen (Postbus 20301, 2500 EH Den Haag).

Deze actievoorwaarden zijn te vinden op www.snelstesportquiz.nl en worden op verzoek schriftelijk toegestuurd.

Interbest houdt zich het recht voor de actie aan te passen of te beëindigen indien dat noodzakelijk blijkt. Zo nodig zal een gewijzigde versie van het reglement op de website worden geplaatst.

Interbest behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich schuldig maken aan fraude of onrechtmatige beïnvloeding op welke manier dan ook, zonder opgave van redenen, uit te sluiten van deelname.

Door deelname geeft de deelnemer toestemming aan Interbest, SportsSpeakers en de aan hen gelieerde bedrijven om zijn of haar gegevens te verwerken en informatie toe te zenden over de producten en/of diensten van Interbest en SportsSpeakers.
Als de deelnemer deze informatie niet meer wenst te ontvangen, kan deze contact opnemen met Interbest, Postbus 5537, 4801 DZ Breda.